Privacyverklaring

Privacyverklaring van NHI Studiebegeleiding BV

NHI Studiebegeleiding is een besloten vennootschap die huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining, trainingen op het gebied van ‘leren leren’ en faalangstreductie en advies over passende leerstrategieën en studie- & beroepskeuze aanbiedt. Om deze diensten te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het is voor ons belangrijk om duidelijk te vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten hierbij zijn. Dat regelen wij via deze privacyverklaring.

Organisatiegegevens

NHI Studiebegeleiding
Adres: De Strikel 21, 8494 PV Nes
Telefoon: 0566 – 842195 (maandag t/m vrijdag van 09:00-17:00)
Mobiel/WhatsApp: (06) 513 19 867 en (06) 107 42 342
KvK: 60403438
IBAN: NL70 RABO 0389 0399 93
BIC: RABONL2U
E-mail: mail@studiecentra.nl
Website: www.studiecentra.nl
Leerlingvolgsysteem:  nhi.homi.nu
Facebook: https://www.facebook.com/nhistudiebegeleiding/
Twitter: https://twitter.com/NHI_studiecoach

Welke persoonsgegevens verwerkt NHI Studiebegeleiding?

Van de leerlingen die voor onze diensten worden aangemeld en van hun ouder(s)/verzorger(s) verwerkt NHI Studiebegeleiding de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam van de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum van de leerling;
 • E-mailadres van de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s);
 • Telefoonnummers van de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s);
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Schoolgegevens van de leerling (naam school, schooljaar, onderwijsniveau en indien van toepassing de keuzerichting en de naam en het e-mailadres van de mentor op school);
 • Naam en IBAN van de rekeninghouder;
 • Op verzoek verwerken wij ook eventuele medische gegevens waarmee wij in de praktijk rekening moeten houden bij het aanbieden van onze diensten. Hierbij kunt u denken aan specifieke leermoeilijkheden en leerstoornissen als dyslexie, dyscalculie en aandachts- en concentratieproblemen.

 

Van de medewerkers die bij ons in dienst zijn verwerkt NHI Studiebegeleiding de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Aanvullende gegevens met betrekking tot de identificatie voor de loonadministratie (geboorteplaats, geboorteland, burgerlijke staat, BSN, type identificatiebewijs (bijvoorbeeld identiteitskaart of paspoort) en vervaldatum van het identificatiebewijs;
 • Naam en IBAN van de rekeninghouder;
 • Pasfoto (indien deze door de medewerker is verstrekt);
 • Aanvullende gegevens met betrekking tot opleiding: welke studie de medewerker volgt of heeft gevolgd, naam onderwijsinstelling en studiejaar of studiefase waarin de medewerker zich bevindt;
 • VOG (Verklaring omtrent gedrag)
 • Op verzoek verwerken wij ook eventuele medische gegevens waarmee wij in de praktijk rekening moeten houden bij het in dienst nemen van een medewerker.

Daarnaast verwerkt NHI Studiebegeleiding eventuele persoonsgegevens die u ons toestuurt in een e-mail, via een van de contactformulieren op onze website of in een telefoongesprek.

Met welke doelen verwerkt NHI Studiebegeleiding persoonsgegevens?

NHI Studiebegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw aanvraag om gebruik te maken van onze diensten in behandeling te nemen, om deze diensten aan u te leveren en om met u hiervoor een overeenkomst te sluiten;
 • Om u te informeren over onze diensten en over eventuele nieuwe diensten, informatieavonden en andere bijeenkomsten die wij organiseren;
 • Om uw vragen en verzoeken met betrekking tot onze diensten en onze website en uw gebruik daarvan te beantwoorden;
 • Om uw financiële gegevens en transacties te verwerken en beheren;
 • Om als besloten vennootschap te voldoen aan onze (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen;
 • Om onze financiële administratie, loonadministratie en personeelsadministratie te beheren volgens de daarvoor geldende (wettelijke) verplichtingen;
 • Om eventuele geschillen met u te kunnen behandelen;
 • Om onze relaties met klanten en medewerkers te onderhouden;
 • Om de kwaliteit van onze dienstverlening in het oog te houden en te verbeteren;
 • Om onze diensten nog beter af te stemmen op uw behoeften.

NHI Studiebegeleiding gebruikt uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, dan kunnen wij geen overeenkomst met u sluiten en kunt u daarom geen gebruik maken van de diensten van NHI Studiebegeleiding.

In de AVG staan verschillende grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij baseren ons hierbij hoofdzakelijk op de grondslagen van de uitvoering van de overeenkomst en van de wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen uw gegevens (geanonimiseerd) worden verwerkt om te komen tot data-analyses waarmee NHI Studiebegeleiding haar diensten kan optimaliseren. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de grondslag van het gerechtvaardigde belang van NHI Studiebegeleiding. NHI Studiebegeleiding kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

NHI Studiebegeleiding verwerkt in sommige gevallen ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk eventueel door u verstrekte medische gegevens. Door u verstrekte medische gegevens verwerken wij alleen indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en voor zover deze informatie van belang is voor de uitvoering van onze diensten.

Wie verwerken uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de directie en/of geautoriseerde medewerkers van NHI Studiebegeleiding. Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in ons online leerlingvolgsysteem op nhi.homi.nu [1] in ons CRM systeem op teamleader.nl, in ons salarissysteem op Loon.nl (alleen medewerkers), in ons financiële systeem op twinfield.nl en in Mailchimp (alleen naam en emailadres) om nieuwsbrieven te genereren.

NHI Studiebegeleiding hanteert strenge beveiligingsnormen met betrekking tot de toegang tot persoonsgegevens, zodat medewerkers slechts toegang hebben tot die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en werkzaamheden. Zij mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

Toegang tot alle persoonsgegevens is gelimiteerd tot de directie en de administratie van NHI Studiebegeleiding. De locatiecoördinatoren, huiswerkbegeleiders, bijlesgevers en trainers van NHI Studiebegeleiding kunnen enkel de naam-, adres- en schoolgegevens inzien van de leerlingen op hun eigen locatie.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens slechts aan derde partijen voor zover dat nodig is voor de levering van onze diensten, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebben. Gegevens die u ons toestuurt per e-mail of via een van de contactformulieren op onze website www.studiecentra.nl, worden verwerkt door MijnDomein, onze e-mailprovider. MijnDomein is gevestigd in Nederland. Hoe MijnDomein omgaat met gegevens van derden is hier te lezen. Met alle overige derde partijen heeft NHI Studiebegeleiding verwerkingsovereenkomsten gesloten. Op die manier zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens door deze partijen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van deze gegevens ligt nog steeds bij NHI Studiebegeleiding.

[1] In HOMI kunnen ook gegevens (cijfers, huiswerk en rooster) vanuit Magister en SOMtoday worden ingelezen wanneer daarvoor toestemming is verleend door de onderwijsinstelling, de ouder(s) en de leerling zelf. Zie hiervoor bijlage 1. 

Bewaartermijn

NHI Studiebegeleiding bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking van deze gegevens. Wij houden hiervoor een bewaartermijn aan van 24 maanden. Daarna worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd indien u zich niet binnen deze termijn opnieuw bij ons inschrijft. Sommige persoonsgegevens moet NHI Studiebegeleiding wettelijk langer bewaren. Op basis van de fiscale wetgeving zijn wij namelijk verplicht om onze administratieve documenten en facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

NHI Studiebegeleiding hanteert voor de persoonsgegevens van haar medewerkers een bewaartermijn van twee jaar nadat een medewerker uit dienst is gegaan. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke fiscale bewaarplicht van vijf jaar na het einde van het dienstverband, zoals de loonbelastingverklaring en de kopie van het identiteitsbewijs. Voor de loonadministratie, salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden geldt een wettelijke fiscale bewaartermijn van zeven jaar.

Uw privacyrechten

U heeft diverse rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover NHI Studiebegeleiding van u als betrokkene beschikt. Een overzicht van deze rechten staat hieronder. Mocht u een van deze rechten willen laten gelden, dan kunt u hierover contact met ons opnemen via mail@studiecentra.nl. Om misbruik van uw gegevens te voorkomen, vragen wij u om zich, bij het doen van een verzoek hiertoe, te identificeren. Dit kunt u doen door een kopie of scan van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Voor uw veiligheid adviseren wij u om op deze kopie of scan uw BSN en uw pasfoto af te schermen. Dit kunt u onder meer doen met behulp van de KopieID app van de Rijksoverheid.

Recht van inzage: u heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u bezitten en om deze gegevens (elektronisch) in te zien.

Recht op dataportabiliteit: u heeft recht op de overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die wij van u bezitten. Dit houdt in dat u aan ons kunt vragen om u een (elektronisch) overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij van u hebben, zodat u deze gemakkelijk kunt doorgeven aan een andere organisatie die dezelfde of vergelijkbare diensten levert. Ook kunt u aan ons vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Recht op rectificatie en aanvulling: indien de persoonsgegevens die wij van u bezitten onjuist zijn, dan hebt u het recht om deze persoonsgegevens door ons te laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u dit recht inroept, mag NHI Studiebegeleiding uw persoonsgegevens niet verder verwerken, tenzij zij als organisatie kan aantonen hiervoor een zwaarder wegend belang te hebben. Een dergelijk belang kan bijvoorbeeld zijn dat NHI Studiebegeleiding bepaalde persoonsgegevens moet bewaren wegens een wettelijke verplichting of nodig heeft voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.

Recht op vergetelheid: het recht op vergetelheid houdt in dat NHI Studiebegeleiding onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens moet wissen op het moment dat u daar als betrokkene om vraagt. Hierop hebt u recht in de volgende gevallen: indien NHI Studiebegeleiding uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor zij deze verwerkt, indien u eerder gegeven uitdrukkelijke toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken wilt intrekken, indien u bezwaar maakt tegen de verwerking (in het geval dat uw rechten als betrokkene zwaarder wegen dan de rechten van NHI Studiebegeleiding om deze persoonsgegevens te verwerken), indien NHI Studiebegeleiding uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of indien de wettelijk bepaalde bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken.

Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties hebt u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door NHI Studiebegeleiding. Hierom kunt u verzoeken indien u persoonsgegevens die NHI Studiebegeleiding van u verwerkt niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt, bijvoorbeeld omdat u deze gegevens later nog wilt opvragen. Verder hebt u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door NHI Studiebegeleiding als de persoonsgegevens die wij van u bezitten mogelijk onjuist zijn. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan mag NHI Studiebegeleiding deze persoonsgegevens niet verder verwerken totdat duidelijk is of haar belangen als organisatie wel of niet zwaarder wegen dan die van u als betrokkene.

Recht om een klacht in te dienen: u hebt het recht om een klacht in te dienen indien u van mening bent dat NHI Studiebegeleiding niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Indien u hierover een klacht heeft, kunt u met ons contact opnemen via mail@studiecentra.nl. Indien wij er niet in slagen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebt u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Omdat wij de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk vinden, hebben wij diverse maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.

Op onze website www.studiecentra.nl en op het leerlingvolgsysteem nhi.homi.nu wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding. Deze kunt u herkennen aan de toevoeging https:// aan het webadres en aan het hangslotje dat te zien is in de adresbalk van uw webbrowser. Dit betekent dat uw verbinding met onze website versleuteld is door middel van een beveiligingscertificaat. Dit geldt ook voor contactformulieren die u naar ons verstuurt via onze website. Onbevoegde derden kunnen de informatie die u in een contactformulier naar ons verstuurt niet zien.

Wij zorgen er ten slotte voor dat de beveiliging van onze website www.studiecentra.nl steeds up-to-date is, zodat uw gegevens goed beschermd blijven.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website worden opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet.

NHI Studiebegeleiding maakt op de website www.studiecentra.nl gebruik van functionele en analytische cookies. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, om bezoekersstatistieken te meten en meer inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. De analytische cookies worden verzameld door Google Analytics en hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat er alleen anonieme informatie wordt verzameld. Via Google Analytics wordt dus geen informatie verzameld die tot u herleidbaar is, zoals een IP-adres. Er worden ook geen gegevens gedeeld met Google en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

Voor meer informatie over het weigeren en het verwijderen van cookies, kunt u terecht op de site van de Consumentenbond.

Websites van derden

Op onze website www.studiecentra.nl staan ook hyperlinks naar websites van derden. Op deze websites geldt de privacyverklaring van die websites, organisaties of diensten. NHI Studiebegeleiding is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van websites van derden. Wij adviseren u om het privacybeleid te bestuderen van de websites die u via onze website bezoekt.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar mail@studiecentra.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

NHI Studiebegeleiding behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wij adviseren u daarom om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De meest recente versie van onze privacyverklaring vindt u altijd op www.studiecentra.nl.

Download deze privacyverklaring als PDF-bestand >>