Aanmelding

De eerste drie volle maanden wordt de leerling voor 3, 4 of 5 dagen huiswerkbegeleiding van 2 uur per dag (of 1 uur per dag intensieve huiswerkbegeleiding voor brugklassers) ingeschreven. Om een leerling goed te kunnen aanleren hoe het huiswerk gepland moet worden raden wij aan hem/haar minimaal 4 dagen per week te laten komen.

NHI Studiebegeleiding

Het NHI levert één vakgespecialiseerde begeleider per 6 leerlingen, om de moeilijkheden die tijdens het maken en leren van het huiswerk naar voren komen op te lossen. De coördinator heeft een maandelijks functioneringsgesprek met de leerling, controleert dagelijks het gemaakte huiswerk en stuurt een maandelijkse rapportage aan de ouders. De coördinator neemt bij ongemelde absentie direct contact op met de ouders/verzorgers. Het NHI is niet aansprakelijk voor eventueel door de leerling geleden schade voor, tijdens of na zijn of haar verblijf op het NHI.

Leerling

De leerling is verplicht om per schooldag minimaal 2 uur op het NHI met het maken en leren van zijn huiswerk en het leren van proefwerken bezig te zijn. (Brugklassers 1 uur). De leerling moet bij het betreden, het aanwezig zijn en het verlaten van de studieruimten een absolute stilte in acht nemen en geen aanstoot geven. Hij/zij maakt, door een hand op te steken, kenbaar dat er hulp nodig is en stelt de betreffende vragen op een fluistertoon. De leerling dient zich aan de huisregels en gedragscode van NHI Studiebegeleiding te houden en op de locaties in een school aan de regels van de betreffende school te houden.

De leerling geeft expliciet toestemming om zijn/haar gegevens (cijfers, huiswerk, en rooster) vanuit Magister of SOM in te lezen in ons leerlingvolgsysteem HOMi.

Ouders

De ouders verplichten zich om bij verhindering van de leerling uiterlijk dezelfde dag contact op te nemen met de vestiging per SMS of mail. Zij machtigen het NHI om het overeengekomen maandbedrag aan het begin van elke kalendermaand automatisch van het opgegeven bankrekeningnummer af te schrijven. Wanneer het bedrag halverwege de periode nog niet is ontvangen houdt het NHI zich het recht voor de leerling te weigeren.

Kortingen

Wanneer er meerdere kinderen uit één gezin tegelijk bij het NHI huiswerkbegeleiding volgen wordt er voor het tweede en elk daaropvolgende kind 10% korting in rekening gebracht.

Betaling

Wij hanteren een vast maandtarief dat 1/10e deel van het jaartarief bedraagt en van september t/m juni in rekening wordt gebracht. Het jaartarief is gebaseerd op het totaal aantal begeleidingsdagen per schooljaar.

Aan het begin van de nieuwe maand wordt het verschuldigde maandbedrag door middel van automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Wanneer het NHI door overmacht niet geopend is en deze dagen wel zijn berekend, kan de leerling als compensatie, in overleg met de coördinator, op een ander tijdstip extra dagen of op andere dagen een langere tijd begeleid worden. Er wordt geen geld retour gestort.

Ziekte

Wanneer de leerling langer dan één aaneengesloten week ziek is, wordt de betaling na deze week stopgezet en het over de dan volgende ziektedagen al geïnde bedrag teruggestort.

Werk- of stageweken

Van het totaal aantal begeleidingsdagen is voor leerlingen die 4 dagen/week komen, 4, en voor leerlingen die 5 dagen/week komen, 5 dagen van het totaal afgehaald. Dit is om gemiste dagen door werk- en stageweken te compenseren. Leerlingen die 3 dagen of minder komen kunnen gemiste dagen op andere dagen inhalen.

Onverwachte vrije dagen

Onverwachte vrije dagen van school (bijvoorbeeld ijsvrij, Corona of projecten)  kunnen niet achteraf worden terugstort. Het NHI blijft op die dagen geopend en/of geeft de begeleiding online.

Proefperiode van drie maanden

De laatste dag van de proefperiode is ook de laatste dag van een maand. In de laatste week voor de afgesproken datum, wordt u door de coördinator gebeld over de vorderingen van de leerling. Alleen dan kan het contract meteen worden gewijzigd of stopgezet. Na deze proefperiode geldt altijd een opzegtermijn van een maand. Indien de overeenkomst verbroken wordt binnen de proefperiode, zal de maand waarin de leerling stopt altijd in rekening worden gebracht.

Wanneer de vorderingen in de proefperiode erg goed zijn, kan er in overleg met de coördinator, gekozen worden voor:
• Op dezelfde basis doorgaan
• Vermindering van het aantal dagen
• Beëindiging van het contract

Wanneer de vorderingen achterblijven kan er, in overleg met de coördinator, gekozen worden voor:
• Op dezelfde basis doorgaan
• Intensivering van de begeleiding
• Uitbreiding van het aantal dagen
• Extra begeleiding door aparte bijlessen voor één of meer vakken
• Beëindiging van het contract

Wijzigingen in de loop van het begeleidingsjaar

Ook in de loop van het jaar kunnen wijzigingen in het aantal dagen en of begintijden met de coördinator overeengekomen worden. U dient een wijziging altijd per email via mail@studiecentra.nl vóór de 15e van de voorafgaande maand aan de administratie van het NHI te melden. In verband met de vaste maandprijzen kan een wijziging alleen voor een hele maand worden doorgevoerd.

Voortijdige beëindiging contract

Als u in overleg met de coördinator besluit het contract voortijdig te beëindigen, dient u dit per email via mail@studiecentra.nl te melden aan het NHI. Een opzegging kan alleen per hele maand worden verwerkt en dient vóór of uiterlijk op de 15e van de maand voorafgaand aan de maand waarop u het contract wenst te beëindigen bij ons binnen te zijn.

Einde schooljaar

De begeleiding van NHI Studiebegeleiding stopt in de regel 1,5 week voor de zomervakantie start. Het contract wordt automatisch voortgezet in het volgende schooljaar wanneer wij voor 15 augustus geen tegenbericht van u hebben ontvangen.